REGULAMIN IMAGINARIUM

(dalej jako "Regulamin")

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Virtual Reality” (dalej jako „Usługa VR” lub „Usługa”) dostarczanej przez spółkę Dolinka Krzemowa Krzysztof Pogroszewski sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31 lok. 4, 50-073 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684701, numer NIP 8971841700, REGON 367694314, , (dalej jako „Organizator”).

2. Usługa VR jest usługą polegającą na wynajmie stanowiska wirtualnej rzeczywistości gogli lub komputera PC i zestawu gogli wirtualnej rzeczywistości, stanowiących własność Organizatora (dalej jako „Sprzęt”).

3. Stanowiska wirtualnej rzeczywistości znajdują się w Imaginarium - Centrum Wirtualnej Rzeczywistości, mieszczącym się we Wrocławiu (51-618), przy ul. Wystawowej 1 (dalej jako „Centrum”).

4. Skorzystanie z oferty Centrum jest możliwe tylko w godzinach jego otwarcia. Godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.imaginariumwroclaw.pl

5. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usługi VR każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem a w szczególności z pkt V Regulaminu tj. Zasadami bezpiecznego korzystania z Usługi. Regulamin dostępny jest ma stronie internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl oraz w siedzibie Centrum.

6. Podczas przebywania na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania oraz stosowania się do poleceń pracowników Centrum (dalej jako „Obsługa”).

7. Zakup Usługi w Centrum i podpisanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki jak też oświadczeniem, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usługi.

II. UCZESTNICY

1. Usługa VR przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 6 rok życia (dalej jako „Uczestnik”).

2. Uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia korzystają ze Usług Centrum na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą korzystać z Usług Centrum tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad uczestnikiem , po podpisaniu zgody lub samodzielnie po dostarczeniu do salonu pisemnej zgody. Formularz zgody jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl oraz w siedzibie Centrum.

4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą korzystać z Usług Centrum tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad uczestnikiem, po uprzednim podpisaniu zgody. Formularz zgody jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl oraz w siedzibie Centrum.

5. Z Usługi VR nie mogą korzystać osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających przeciwwskazaniami, w szczególności określonymi w pkt V niniejszego Regulaminu.

6. Obsługa jest uprawniona do żądania przedstawienia przez Uczestnika dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna) potwierdzającego jego wiek.

III. DOKONANIE REZERWACJI ORAZ ZAKUP BILETU

1. Korzystanie ze stanowisk wirtualnej rzeczywistości jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl oraz w siedzibie Centrum.

2. Rezerwacji biletu (dalej jako „Bilet”) należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl lub w siedzibie Centrum. Skorzystanie z Usług VR, bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko w przypadku, jeżeli w Centrum znajdują się wolne stanowiska, na które nie zgłoszono rezerwacji na najbliższe 30 minut.

3. Bilet upoważnia do korzystania ze stanowiska wirtualnej rzeczywistości w określonym w nim dniu i o określonej w nim godzinie (dalej jako „Seans”). Bilety utracone, skradzione lub uszkodzone nie podlegają wymianie na nowe.

4. Zarezerwowany Bilet należy opłacić w kasie Centrum nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu, pod rygorem anulacji rezerwacji, lub też on-line za pośrednictwem strony internetowej Centrum o ile przewidziano taką możliwość dla danej Usługi.

5. Rezygnacji z opłaconej Usługi VR można dokonać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Seansu, za zwrotem Biletu oraz za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących uprzedni zakup Biletu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen niż wskazane w pkt III. ust. 1 niniejszego Regulaminu, a w szczególności cen o charakterze promocyjnym na wybrane seanse lub w wybranych okresach czasowych, a w szczególności w poszczególnych dniach tygodnia. Specjalna oferta cenowa nie może być łączona z jakimikolwiek promocjami, biletami zniżkowymi lub będącymi nagrodą w jakichkolwiek promocjach lub konkursach organizowanych przez Organizatora lub jakiekolwiek inne podmioty.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Uczestnika bez możliwości dochodzenia odszkodowania z przyczyn niezależnych, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających przeprowadzenie bezpieczne świadczenie oraz korzystanie z Usług VR. W takim przypadku Obsługa Centrum zobowiązuje się zaproponować inny termin lub zwrócić uiszczoną opłatę za zakupiony Bilet.

8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym, jednokrotnym upomnieniu Uczestnika przez Obsługę Centrum, powoduje anulowanie opłaconej Usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów Biletu oraz zakaz wstępu na teren Centrum. Organizator uprzedza, że sytuacje rażącego naruszania zasad porządku i bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie będą natychmiast zgłaszane na Policję.

IV. SPRZĘT

1. Za wszelkie uszkodzenia Sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialna jest osoba z niego korzystająca. Centrum posiada w takim wypadku prawo do odszkodowania za spowodowane uszkodzenia oraz czas, w którym Sprzęt nie będzie mógł być wykorzystany.

2. Sprzęt podlega bezwarunkowemu zwrotowi po skończonym Seansie, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia Uczestnika Seansu lub w przypadku zagrożenia uszkodzeniem lub zniszczeniem Sprzętu także na
każde żądanie Obsługi Centrum.

3. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje związane z użytkowaniem Sprzętu Uczestnik lub osoba korzystająca ze Sprzętu jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze Centrum.

4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane korzystaniem ze Sprzętu w przypadku :
a) niezgłoszenia sytuacji o których mowa w ust. 3 powyżej,
b) wystąpienia poprzez okoliczności siły wyższej, o ile działanie siły wyższej bezpośrednio uniemożliwi, bądź znacząco utrudni przystąpienie do świadczenia oraz korzystania z Usługi VR,
c) ich wystąpienia z uwagi na niezastosowanie się do Zasad Bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Usługi określonych w pkt. V poniżej.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI

1. Organizator zawiadamia, że korzystanie z Usługi VR zakłada wykonywanie przez Uczestników czynności o dużej intensywności i natężeniu. Korzystanie ze Sprzętu wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientacji przestrzennej, słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych, niepożądanych objawów.

2. Uczestnik, a w przypadku Uczestników określonych w pkt II.3 lub II.4 opiekun prawny lub osoba pełnoletnia upoważniona do opieki nad Uczestnikiem stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby Uczestnik mógł korzystać z Usługi VR.

3. Zaleca się konsultację z lekarzem przed skorzystaniem z Usługi VR, a w szczególności w przypadku kobiet w ciąży, osób starszych, wcześniejszych problemów z widzeniem obuocznym, zaburzeń psychicznych, występowania choroby lokomocyjnej, częstych bólów głowy, występowania zaburzeń zmysłu równowagi, problemów z sercem lub innych poważnych dolegliwości medycznych.

4. Nie należy korzystać z Usługi VR w przypadku zmęczenia, senności albo pod wpływem leków, alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, w trakcie problemów trawiennych, w stanach napięcia emocjonalnego lub niepokoju ani w przypadku przeziębienia, grypy, bólów głowy, migren, bólów ucha, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych objawów.

5. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi VR w przypadku wystąpienia następujących objawów: napady drgawek, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, mimowolne ruchy, zmienione, rozmyte lub podwójne widzenie lub inne nieprawidłowości widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, gorsza równowaga, gorsza koordynacja wzrokowo-ruchowa, nadmierne pocenie się, nadmierna produkcja śliny, nudności, oszołomienie, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy choroby lokomocyjnej.

6. U niektórych osób (ok. 1 na 4.000) reakcją na miganie lub wzory światła pojawiające się podczas korzystania ze Sprzętu mogą być silne zawroty głowy, ataki drgawek, napady padaczki lub chwilowe utraty przytomności. Może to nastąpić podczas oglądania telewizji, gry w gry komputerowe lub doświadczania rzeczywistości wirtualnej, nawet jeżeli wcześniej u tych osób nie występowały drgawki czy chwilowe utraty przytomności ani napady padaczki. Osoby, które miały takie napady, utraty przytomności lub inne objawy związane epilepsją powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z Usługi VR.

7. Sprzęt wirtualnej rzeczywistości może emitować fale radiowe, które mogą wpływać na działanie urządzeń elektronicznych działających w pobliżu, również rozruszników serca. W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innych wszczepionych urządzeń medycznych nie należy korzystać z Usługi VR bez uprzedniego zasięgnięcia porady
lekarza lub producenta urządzenia medycznego.

8. Słuchanie dźwięków o dużej głośności może spowodować utratę słuchu. Dźwięk tła oraz długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki mogą spowodować, że dźwięki wydają się cichsze niż w rzeczywistości. Z uwagi na absorbujące właściwości rzeczywistości wirtualnej nie należy korzystać z Usługi VR z głośnym dźwiękiem, aby zachować świadomość otoczenia i ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

9. Długotrwałe korzystanie z usługi VR oraz Sprzętu może powodować ból mięśni, stawów lub skóry. W przypadku odczuwania bólu, zmęczenia, drętwienia, pieczenia lub sztywności jakiejkolwiek części ciała podczas sensu, należy zaprzestać korzystania z Usługi VR i odpocząć kilka godzin przed ponownych skorzystaniem z Usługi VR.

10. Należy zaprzestać korzystania z Usługi VR, jeżeli Sprzęt wydaje się zbyt gorący. Długi kontakt z przegrzanym urządzeniem może spowodować poparzenia.

11. Nie należy korzystać z Usługi VR, jeżeli jakikolwiek kabel jest uszkodzony lub jakiekolwiek przewodu znajdują się na wierzchu. O każdej takiej sytuacji należy natychmiast poinformować Obsługę Centrum.

12. Opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie posiadające upoważnienie do opieki nad uczestnikiem powinni sprawdzać, czy u Uczestnika który korzystał lub korzysta z usługi VQ nie występują opisane w niniejszym Regulaminie objawy i powinni ograniczyć czas spędzany przez Uczestnika na korzystaniu z Usługi VR. Należy unikać zbyt długiego korzystania ze Sprzętu przez Uczestnika, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę i podzielność uwagi. Opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie posiadające upoważnienie do opieki nad uczestnikiem powinni dokładnie sprawdzać, czy u Uczestnika nie występuje ograniczenie żadnej z tych umiejętności podczas Seansu.

13. Tak jak w przypadku symptomów pojawiających się po opuszczeniu pokładu statku symptomy związane z doświadczeniem wirtualnej rzeczywistości mogą trwać lub pojawić się kilka godzin po korzystaniu z Usługi VR. Do takich objawów należą opisane w punkcie V powyżej, a także nadmierne zmęczenie i zmniejszona podzielność uwagi. Te symptomy zwiększają ryzyko wystąpienia obrażeń podczas wykonywania normalnych, codziennych czynności w świecie rzeczywistym.

14. Do momentu ustania wszystkich symptomów nie należy prowadzić pojazdów, sterować maszynami ani angażować się w czynności wymagające wytężania wzroku lub wysiłku fizycznego, które mogą mieć poważne konsekwencje (tzn. czynności, przy których wykonywaniu wystąpienie symptomów mogłoby doprowadzić m.in. do śmierci, obrażeń lub uszkodzenia ciała) lub innych czynności wymagających niezaburzonej równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. uprawianie sportu, jazda na rowerze).

15. O każdym przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości opisanych w niniejszym Regulaminie należy natychmiast poinformować Obsługę.

16. W razie pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości lub objawów opisanych w niniejszym Regulaminie należy zasięgnąć porady lekarza.

17. Nie zaleca się ponownego użytkowania Sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, do kilku godzin po ustąpieniu objawów.

18. Jeżeli objawy występowały tylko podczas konkretnej gry/aplikacji, należy ją wykluczyć z kolejnych sesji.

19. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane korzystaniem z Usługi VR.

VI. ZASADY PORZĄDKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CENTRUM

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Centrum.

2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania elementarnych zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia Organizatora.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia porządku na terenie Centrum.

4. Na całym terenie Centrum bezwzględnie zabronione jest: palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych, wprowadzanie zwierząt, spożywanie pożywienia, wstęp do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe.

5. Zabrania się wnoszenia, posiadania oraz korzystania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody na terenie Centrum. 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych na teren Centrum.

VII.DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne m.in. w celu dokonania rezerwacji Usługi VR oraz udzielenia zgody określonej w pkt II ust. 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Organizator przewiduje rozpowszechnianie wizerunków Uczestników (fotografii, nagrań audio lub audio-wideo) sporządzonych w trakcie przebywania na terenie Centrum w celu informacji i promocji Usługi VR oraz działalności Organizatora. Uczestnik poprzez zakup Biletu udziela zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach obejmujących fotografie, nagrania audio oraz audio-video w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usługi VR.

2. W przypadku Uczestników, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Uczestnik za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub jego przedstawiciel ustawowy albo osoba pełnoletnia posiadająca upoważnienie do opieki nad Uczestnikiem.

3. Uczestnik i Organizator oświadczają, że nie naruszają żadnych praw osób trzecich i jednocześnie oświadczają, że każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność z własnych naruszeń cudzych praw.

4. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet.

5. Spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Organizator w szczególności jest uprawniony w związku z ewentualnymi wątpliwościami przedstawianymi przez Uczestników do publikowania wyjaśnień co do postanowień Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.imaginariumwroclaw.pl. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków korzystania z Usług. Uczestnicy wyrażają na powyższe zgodę, chyba że w terminie 2 dni roboczych od opublikowania stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora złożą oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji Seansu (w przypadku przesłania skanu oświadczenia na adres e-mail Organizatora termin uznaje się za zachowany w przypadku nadania w tym terminie oświadczenia w oryginale pocztą).

6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Wszelkie informacje dotyczące Usług dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.